Máme děťátko

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek


od 1. ledna 2008

 • Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.
 • Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte.
 • Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výších daných v pevných měsíčních částkách:
  • zvýšená výměra 11 400 Kč,
  • základní  výměra 7 600 Kč,
  • snížená výměra 3 800 Kč.
 • Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:
  • „rychlejší čerpánírodičovského příspěvku“ – po peněžité pomoci v mateřství, nebo peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den,
  • „klasické čerpání rodičovského příspěvku“  - po PPM v základní výměře 7600 Kč do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  • „pomalejší čerpání rodičovského příspěvku“ - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na  PPM) v základní výměře 7 600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře 3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte.
 • O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři:
  • o rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života (doba pobírání PPM, která je dávkou nemocenského pojištění, je sjednocena pro vdané a osamělé matky na 28 týdnů, PPM v délce 37 týdnů bude  náležet pouze po porodu vícerčat),
  • o klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku.
 • Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře.
 • Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíci věku dítěte)  Po  učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani v případě, že se rodiče v pobírání rodičovského příspěvku střídají.
 • zdravotně postižených dětí má rodič nárok nejdříve ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého nebo po skončení čerpání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře na rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na to, jakou možnost čerpání rodičovského příspěvku zvolil před posouzením zdravotního stavu dítěte.
 • Nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře náleží i v případech, kdy dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě  není nejmladším dítětem v rodině, pokud by jinak náležel  rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině ve snížené výměře anebo by nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině již nebyl. Podmínka osobní celodenní a řádné péče musí být splněna u dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého. 
 • Podmínka péče po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou, i když tomu tak fakticky není, v následujících situacích:
  • dítě se narodilo,
  • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  • dítě dovršilo věk 2, 3, 4 nebo 7 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek
  • dítě nebo rodič zemřeli,
  • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v  ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
 • Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku s výjimkami dále uvedenými. Rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy:
  • dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení po dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci,
  • dítě, které dovršilo 3 léta věku, navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo 5 dní v kalendářním měsíci,
  • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
  • dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně a dítě školního věku navštěvuje základní školu speciální v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
  • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, pokud je zdravotní postižení sluchu či zraku obou rodičů (osamělého rodiče) v rozsahu 50 % a více.
 • Příjem rodiče není sledován. To znamená, že při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní schopností v době jejich pracovní rehabilitace.
 • Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok po celý kalendářní měsíc na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, pouze je-li nižší než dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami.
 • Rodičovský příspěvek se snižuje na polovinu, jestliže dítěti, o které rodič pečuje a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, je přiznán příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro výplatu příspěvku, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel.
 • Pro přiznání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy od 1. ledna 2008 je nutno podat žádost na příslušném úřadě státní sociální podpory a doložit všechny rozhodné skutečnosti. Rovněž rodiče, kteří mají na rodičovský příspěvek nárok v prosinci 2007, musí pro výplatu rodičovského příspěvku od ledna 2008  podat novou žádost a doložit všechny rozhodné skutečnosti potřebné pro posouzení nároku podle nové právní úpravy.
 • Pro nárok na rodičovský příspěvek z titulu péče o děti narozené před datem účinnosti nového zákona, tj.  před 1.  lednem 2008, platí následující:
  • rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší prvního rozhodovacího momentu (22 týdnů plus následující kalendářní měsíc), se může rozhodnout mezi rychlejším, klasickým či pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku,
  • rodič pečující o dítě, které 1. ledna 2008 věkem převýšilo první rozhodovací moment, ale je mladší 21 měsíců, se může rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku,
  • rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře 3 800 Kč do 4 let věku dítěte,
  • rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.