Máme děťátko

Šilhání

Kam se to vlastně díváš?

Šilhání (odborně se nazývá strabismus) je zraková vada, při které je porušena vzájemná spolupráce obou očí. Každé oko míří jiným směrem. V naprosté většině případů se jedno oko dívá rovně. Druhé oko je stočeno jiným směrem. Nejčastěji dovnitř, ale oko může být stočeno i zevně nebo nahoru či dolů.

Úhel odchýlení oka z přímého postavení se nazývá úchylka a její velikost se udává ve stupních. Šilhání může být trvalé nebo se objeví jen občas a zase zmizí. Šilhání je velmi časté onemocnění. Postihuje přibližně každé třicáté dítě. Vzniká stejně často u chlapců jako u děvčat. Často je dědičné.

Příčina šilhání

Přesná příčina šilhání u dětí dosud není jednoznačně objasněna. Pohyb oka je ovládán šesti okohybnými svaly. Dva z těchto svalů ovlivňují pohyb oka do stran a čtyři svaly pohybují okem nahoru a dolů. Přesné zaměření obou očí na jeden sledovaný předmět závisí na dokonalé činnosti celkem dvanácti okohybných svalů. Svaly jsou nervově zásobeny. Činnost svalů kontrolují složitá mozková centra. Porucha kteréhokoli z těchto článků může dojít ke vzniku strabismu.

Abychom pochopili příčinu šilhání, musíme si nejprve vysvětlit jak a proč oči spolupracují a proč u zdravého člověka obě oči míří stejným směrem, vždy tam, kam se chceme podívat.

Za normálních okolností jsou obě oči zaměřeny do stejného pozorovaného bodu. Pokud je jedno oko odchýlené od druhého, dostává mozek dva rozdílné obrazy. U malých šilhajících dětí se mozek naučí ignorovat obraz z uchýleného oka a zpracovává pouze obraz z oka, které správně zobrazuje sledovaný předmět. Dítě tak ztrácí schopnost hloubkového prostorového vidění. U dospělých mozek není schopen obraz z uchýleného oka ignorovat a proto vzniká obtěžující dvojité vidění.

Šilhání je častější u dětí s chorobami, které postihují mozek, jako je: mozková obrna, hydrocefalus (vodnatá hlava), nádory na mozku a Downův syndrom. Šilhání může být způsobeno i šedým zákalem, úrazem oka a dalšími očními chorobami, které ovlivňují vidění. Na druhou stranu je pravda, že u většiny dětí se nepodaří najít žádnou přidruženou chorobu, které bychom mohli vznik šilhání přisoudit.

Šilhání (strabismus)

Příznaky šilhání

Hlavní známkou šilhání je uchýlení jednoho oka. Další známkou může být přivírání jednoho oka a náklon hlavy na stranu. Trvalá úchylka jednoho oka není normální v žádném věku.

Chorobně stočené oko může být namířeno dovnitř, k nosu. Tento stav odborně označujeme esotropie, nebo také konvergentní strabismus. Jedná se o nejčastější typ šilhání. Vzniká hlavně u dětí. Tento typ prakticky nevzniká u dospělých.

Někdy se šilhání projevuje jen při pohledu do blízka, kdežto do dálky mají oči normální postavení. Tento typ šilhání se označuje jako akomodativní esotropie (akomodace = zaostřování do blízka). Vyskytuje se u dětí starších dvou let, které jsou silně dalekozraké. Děti do dálky vidí dobře, ale do blízka musí vyvinout nadměrné zaostřovací úsilí, které způsobí i přehnané stočení očí směrem dovnitř k nosu.

Někdy je šilhající oko stočeno zevně, směrem ke spánku. Tento stav označujeme exotropie nebo také divergentní strabismus. Často se objevuje jen večer a při únavě. Na prudkém slunci může dítě přivírat jedno oko. Tento typ šilhání je u dětí méně častý. Naopak u dospělých je šilhání častěji divergentní.

Existuje první pomoc?

Je důležité, aby si rodiče šilhání včas všimli a neprodleně navštívili s dítětem očního lékaře.

U lékaře…

Přijdete-li k očnímu lékaři s obavou, že Vaše dítě šilhá, dítě bude kompletně vyšetřeno. Podle věku dítěte bude vyzkoušeno, jak dobře dítě vidí každým okem zvlášť, jaké má postavení očí, když se dívá do dálky a na blízké předměty. Nebojte se, že dítě bude vyděšené, vše probíhá formou hry. Dítě sleduje obrázky a hračky.

Dále je dítě rozkapáno. To znamená, že jsou mu aplikovány kapky, které způsobí rozšíření zornice (mydriáza). Opět je to nebolestivé. Rozšíření zornice lékař potřebuje ze dvou důvodů.

Jednak k tomu, aby u dítěte mohl správně zjistit dioptrie. Měření dioptrií se provádí buď automatickým přístrojem (autorefraktometr – měří refrakční vadu oka neboli dioptrie) nebo skiaskopií (lékař před oko dítěte předloží lištu s různými dioptriemi a světelným zdrojem svítí do oka dítěte. Posunováním lišty zjistí dioptrie, které by dítě potřebovalo).

Druhý důvod, proč lékař potřebuje vyšetřit dítě při rozkapané zornici, je, aby mohl dostatečně vyšetřit celé oko a hlavně oční pozadí. Šilhání může mít totiž také zcela konkrétní příčinu například ve vrozeném šedém zákalu, na který se včas nepřišlo, nebo v nějaké chorobě, která postihuje oční pozadí (vrozená vada, zánět, nebezpečný nádor).

Lékař těmito metodami zjistí o jaký typ šilhání jde, jestli je příčinou dioptrická vada oka nebo jiná choroba oka. Cílem léčby je zachovat nebo obnovit vidění postiženého oka, srovnat postavení obou očí a obnovit hloubkové prostorové vidění. K dosažení těchto cílů je většinou nutný předpis brýlí, operace, pleoptické a ortoptické cvičení.

Šilhání,které je způsobeno dioptrickými vadami se vždy zpočátku léčí jen brýlemi. Často při šilhání také vzniká tupozrakost šilhajícího oka. Tupozrakost představuje zhoršené vidění šilhajícího oka. Proto se současně léčí často také tupozrakost. Léčba tupozrakosti se označuje jako pleoptická léčba. Tupozrakost se léčí se okluzorem. Okluzor je klapka, která se předkládá před lépe vidoucí oko. Okluzor se aplikuje proto, aby se tupozraké oko trénovalo ve vidění.

U akomodativního šilhání jsou někdy nutné bifokální brýle. Horní polovina skel je určena pro pohled do dálky, dolní polovina skel je silnější a je určena pro pohled do blízka.

Pokud se nedaří šilhání vyléčit pomocí brýlí, provádí se operace. Dítě je s rodičem na několik málo dní hospitalizováno. Operace se provádí v narkóze. Chirurgický zákrok trvá asi 20 až 50 minut. Po operaci má dítě obě oči pevně obvázané.

Operace se provádí většinou na obou očích, méně často na jednom oku. Lékař nastřihne spojivku, při operaci posune úpony svalů dopředu nebo dozadu (nebo svaly zkracuje či prodlužuje) tak, aby výsledkem bylo vyrovnané postavení obou očí. Na závěr operace je sešita také spojivka.

V pooperační léčbě je opět velmi důležité důsledné nošení předepsaných brýlí. Po operaci následuje ortoptická léčba, což je nácvik souhry obou očí v nové situaci po operaci svalů.

Co neovlivníte

Někdy i přestože bylo šilhání operované, zůstává menší úchylka oka nebo vzniká úchylka v opačném směru. To je nejčastěji podmíněno neschopností obou očí vzájemně spolupracovat. Spolupráce obou očí je totiž složitý proces, při kterém musí spolupracovat svaly, nervy, které-svaly ovládají, a mozková centra, která řídí pohyb svalů.Není-li postavení očí po první operaci uspokojivé, většinou jej napraví další operace. Existují i složité stavy, kdy je zapotřebí několik operací.

Prognóza je ve většině případů dobrá a na konci léčby je postavení očí normální a kosmeticky vyhovující. Dalekozraké děti často ve starším školním věku brýle odkládají zcela. Vrátí se k nim až ve středním věku.

Co můžete sami

Každé dítě byl mělo být vyšetřeno nejpozději před dosažením čtvrtého roku. Pokud v rodině rodičů bylo přítomno šilhání nebo tupozrakost, je vhodné očního lékaře navštívit ve druhém roce života, a to i tehdy, nemá-li dítě žádné zjevné obtíže. Pokud dítě trvale šilhá, je nutné okamžité vyšetření očním lékařem bez ohledu na věk. Na druhé straně je třeba vědět, že občasné a krátkodobé odchýlení jednoho oka lze do šesti měsíců považovat za normální.

Časté otázky

Proč se operují obě oči, když šilhá jen jedno?
Strabismus u dění nebývá důsledkem porušení určitého konkrétního okohybného svalu. Chybné postavení oka je dáno poruchou spolupráce všech svalů. K obnovení spolupráce bývá nezbytné provést zákrok na příslušných svalech obou očí.

Stačí k nápravě šilhání jen jedna operace?
Někdy ano, někdy je zapotřebí dvou i více operací.

Zlepší se šilhání věkem?
Ne. Ze šilhání nikdo bez léčby nevyroste. Naopak. Čím mladší je dítě a čím dříve se zahájí léčba, tím je větší naděje na obnovu zrakových funkcí. Mnoho dospělých má zrakové postižení, které by bylo možno vyléčit, kdyby je rodiče včas přivedli k očnímu lékaři.

Do jakého věku je šilhání normální?
Do šesti měsíců je občasné uchýlení jednoho oka normální.

Je šilhání dědičné?
Šilhání, respektive vada, která šilhání zapříčiní, může být dědičná.


Zdroj http://www.ordinace.cz

24.02.2009 11:31:24 - shrekyta: Chtěla bych se pozeptat jestli se dá vyléčit šilhání 2letého chlapečka.